فَندَك  ابزاري براي ايجاد آتش به منظور  گيراندن ماده يا ابزاري ديگر است .

فندك‌ها معمولاً براي گيراندن سيگارت، پيپ، شعله اجاق و ذغال كباب‌پز بكار مي‌روند. فندك از يك محفظه فلزي يا پلاستيكي پرشده با مايع آتشگير (نفتا يا گاز فشرده مايع)،  بخش جرقه‌زن و بخش تعبيه شده براي خاموش كردن آتش  تشكيل شده است.

 

خاموش كردن آتش يا از راه قطع كردن هوا يا قطع كردن سوخت انجام مي‌گيرد...

منبع: سايت پاسارگاد تاباك